Felieton 17 Sep 2018 | Redaktor
RODZICIELSKIE OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE -  gdy rodzic nie życzy sobie indoktrynowania swego dziecka

Jeśli rodzice dzieci szkolnych nie mają pewności co do planów przeprowadzania zajęć tzw. antydyskryminacyjnych na terenie placówki, do której uczęszczają ich dzieci, a mając świadomość czym naprawdę są takie zajęcia i sobie tego po prostu nie życzą, wystarczy że ze stron ordoiuris.pl pobiorą oświadczenie - jest pod linkiem:

https://ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/oswiadczenie_w_sprawie_zajec_wzor.pdf

[code]TU

i złożą je w szkole. Zajęcia takie nie są obowiązkiem, a rodzice mają pełne konstytucyjne prawo do decydowania o tym czego i w jaki sposób uczą się ich dzieci.

Oto sama treść oświadczenia:

RODZICIELSKIE OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

do...

Oświadczam, że udział mojego dziecka w zajęciach, warsztatach, spotkaniach, pogadankach, lub narażenie go lub wystawienie w inny sposób na odbiór treści w jakikolwiek inny sposób wykraczającej poza podstawę programową obowiązującą na jego etapie nauczania oraz w całości lub częściowo odnoszącej się do:

  • edukacji seksualnej,

  • profilaktyki ciąż i chorób przenoszonych drogą płciową wśród nieletnich,

  • płci „kulturowej” lub „społecznej”, tożsamości płciowej,

  • równości, tolerancji, różnorodności

–w odniesieniu do płci i seksualności,

  • przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczenia w odniesieniu do płci i seksualności,

  • przeciwdziałania przemocy w powiązaniu z tematyką płci, seksualności i rodziny,

  • afirmowania stylu życia subkultur i grup definiujących się w oparciu o takie pojęcia jak tożsamość seksualna lub tożsamość płciowa,wymaga każdorazowo mojej odrębnej zgody wyrażonej na piśmie, po przedstawieniu programu i treści tych działań.

Podstawą prawną mojego oświadczenia jest konstytucyjna gwarancja prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 Konstytucji) oraz konstytucyjna gwarancja wolności sumienia obejmująca prawo rodziców do zapewniania wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53 ust. 3 Konstytucji), potwierdzone w treści Preambuły ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w art. 1 pkt. 2 tejże ustawy i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Jeżeli wskutek zaniechania przez szkołę przedstawienia mi stosownych informacji lub uzyskania mojej pisemnej zgody, moje dziecko będzie uczestniczyć w ww. zajęciach lub zostanie narażone na odbiór ww. treści bez mojej zgody, takie naruszenie przysługujących mi praw, w szczególności chronionego konstytucyjnie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, uznam za podstawę do wystąpienia przeciwko szkole na drodze sądowej – na podstawie art. 23 Kodeksu Cywilnego – o ochronę moich dóbr osobistych (więzi rodzinnej, prawa do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami) oraz zawiadomię o naruszeniu mych praw właściwe organy administracyjne.

Rodzic składający to oświadczenie korzysta z programu wsparcia procesowego Centrum Interwencji Procesowej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Niniejsze oświadczenie dotyczy zarówno bieżącego roku szkolnego,jak i następnych lat szkolnych

Podpisy...

https://ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/oswiadczenie_w_sprawie_zajec_wzor.pdf

[code]TU

https://ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/oswiadczenie_w_sprawie_zajec_wzor_GD.pdf

[code][TU](https://ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/oswiadczenie_w_sprawie_zajec_wzor_GD.pdf

red.: KB

źródło: ordoiuris.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor