Felieton 19 Nov 2018 | Redaktor
Prawda wyzwala - nigdy nie dzieli ludzi. Ksiądz prof T. Guz proponuje merytoryczną debatę naukową.

13 listopada 2018 r. Polska Rada Chrześcijan i Żydów napisała do Metropolity Lubelskiego abpa dra hab. Stanisława Budzika oraz do Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego list wyrażający oburzenie wobec wystąpień publicznych ks. prof. dra hab. T. Guza (KUL) dotyczących zwłaszcza podejmowanego przez ks. profesora zagadnienia tzw. mordu rytualnego.

Ksiądz profesor Tadeusz Guz zarówno na pismo PRCiŻ jak i na stanowisko rzecznika KUL odpowiada bardzo ciekawą propozycją.

Dokument z ową propozycją przytaczamy poniżej. Został opublikowany na stronie Naszego Dziennika w dniu wczorajszym. Pomysł ks. profesora T. Guza jest uczciwym rozwiązaniem dla tej sytuacji i zaproponowanej debacie naukowej chętnie przysłuchaliby się wszyscy z intencją, "aby mogła być przeżyta z pożytkiem duchowym."

Poniżej umieszczamy ową propozycję ks profesora skierowaną do Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, a dalej otwarty list Rady i odpowiedź KUL.

List - odpowiedź ks. prof. dra hab. Tadeusza Guza - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

"18 listopada 2018 r.

Wysoka Rado,

Wielce Szanowni Państwo,

Szczęść Boże!

Wierząc żarliwie w Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego i pomny na prawdziwość Jego biblijnego Słowa Pisma Świętego Starego Testamentu: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” (Pwt 6,4n.; Kpł 19,18) oraz Nowego Testamentu: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mk 12,31), proponuję Państwu z racji na zaistniałą problematykę wyrażoną przez Państwa w liście otwartym z dnia 13 listopada 2018 roku do Rektora KUL, merytoryczną debatę naukową na argumenty np. na następujące tematy:

1. Geneza, natura i finalność narodu jako biblijnej kategorii stworzenia ze szczególnym uwzględnieniem bytowości Narodu polskiego i żydowskiego.

2. Definicje i przyczyny antysemityzmu i antypolonizmu w historycznej i systematycznej perspektywie oraz sposoby ich przezwyciężenia.

3. Chrześcijaństwo katolickie, protestanckie i judaizm: podobieństwa i różnice oraz poszukiwanie nowych impulsów do głębszego urzeczywistniania jedności międzyludzkiej i międzyreligijnej.

4. Historyczność czy ahistoryczność mordu rytualnego?

5. Ekologia a ideologie ekoterroryzmu w aspekcie biblijnego rozumienia przyrody jako dzieła stworzenia dokonanego przez Objawionego Boga.

Gdy chodzi o obsadę personalną takich seminariów o charakterze naukowym, to określamy ją suwerennie, powołując przez każdą ze stron po trzech prelegentów. Liczba jest oczywiście, podobnie jak same tematy, do wspólnego ustalenia. Miejscem spotkania może być jakiś Uniwersytet lub Uczelnia – także do uzgodnienia. Termin – również dogodny dla obydwóch stron.

Rozprawa taka powinna odbywać się przy udziale chętnych reprezentantów nauki, mediów, polityki i kultury, aby mogła być przeżyta z pożytkiem duchowym opinii publicznej w Polsce i na świecie.

Wszelkie szczegóły moglibyśmy wspólnie ustalić na posiedzeniu roboczym, które mogłoby się odbyć w gościnnych progach KUL-u albo w siedzibie Państwa. Z wyrazami chrześcijańskiego szacunku i w nadziei na wspólne poszukiwanie oraz głoszenie prawdy w duchu biblijnej miłości Pana Boga i bliźniego ks. prof. Tadeusz Guz

ks. prof. Tadeusz Guz"

List otwarty do Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów ukazał się na stronie Naszego Dziennika 18 listopada 2018 r. i jako że jest otwartym listem przytaczamy go w całości.

Podajemy link źródłowy do strony, na której został opublikowany: [code]TU

........................................................................................................................................................

List PRCiŻ (frgm.)

POLSKA RADA CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW

Warszawa, 13 listopada 2018 r.

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie! Magnificencjo, Księże Rektorze!

ks. Guz wielokrotnie wypowiada tonem eksperta różne opinie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i z faktami.

Naszą szczególną uwagę przykuły słowa profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ożydowskich mordach rytualnych.

Cytujemy je spisane dosłownie z nagrania dostępnego w internecie: „My wiemy, kochani państwo, że tych faktów, jakimi były mordy rytualne, nie da się z historii wymazać. Dlaczego? Dlatego, że my, polskie państwo, w naszych archiwach, w ocalałych dokumentach, mamy na przestrzeni różnych wieków –wtedy, kiedy Żydzi żyli razem z naszym narodem polskim –my mamy prawomocne wyroki po mordach rytualnych”.

[...]

Jak z pewnością doskonale wiadomo Księdzu Arcybiskupowi i Księdzu Rektorowi, żydowskie mordy rytualne są wytworem antysemickiej fantazji. Prawomocne wyroki polskich sądów na rzekomych sprawcach takich mordów (również wyroki śmierci) zapadały zaś często po tym, jak oskarżeni żydowscy współobywatele poddawani byli torturom. Najsłynniejszy polski rzekomy mord rytualny to ten „uwieczniony”na obrazie wiszącym w katedrze sandomierskiej. Jest to wierutne kłamstwo.

Nie dość bowiem,że żadnego mordu rytualnego nie było, to nawet wręcz odwrotnie –z inicjatywy wpływowych katolickich duchownych w latach 1628, 1698 i 1710-1713 skazano na śmierć Bogu ducha winnych sandomierskich Żydów. Od stycznia 2014 r., na mocy decyzji bp. Krzysztofa Nitkiewicza, pod obrazem w Sandomierzu wisi tabliczka z –zaproponowanym wiele lat wcześniej przez naszą Radę –wyjaśnieniem:„Obraz ten przedstawia rzekomy mord rytualny, który miałby być dokonany przez sandomierskich Żydów w celu dodania krwi dziecka chrześcijańskiego do macy używanej w czasie Paschy. Wydarzenie to nie jest zgodne z prawdą historyczną, a co więcej nigdy nie mogło mieć miejsca, gdyż prawa judaizmu zabraniają spożywania krwi.

Żydzi nie mogli dokonywać i nie dokonywali mordów rytualnych. Z powodu podobnych oskarżeń byli często prześladowani i mordowani, jak to wydarzyło się również w Sandomierzu. Począwszy od XIII wieku papieże zabraniali rozpowszechniania tego rodzaju fałszywych zarzutów i bronili Żydów przed nimi”. Oskarżenia wobec Żydów o dokonywanie na chrześcijanach mordów rytualnych, choć oficjalnie odrzucane przez Kościół, wciąż, niestety powracają w wyobraźni części katolików. Absolutnie niedopuszczalne jest więc, aby opinie o rzekomej prawdziwości mordów rytualnych były tolerowane w przestrzeni publicznej. Nie godzi się, aby takie opinie wygłaszał profesor zasłużonej uczelni noszącej imię wielkiego przyjaciela Żydów –papieża Jana Pawła II.Nie do przyjęcia jest, aby wypowiadał je duchowny archidiecezji lubelskiej, na terenie której żyło dawniej tak wielu Żydów, i gdzie tak wiele dobra dokonało się w ostatnich dekadach w dziedzinie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Wiemy, że wypowiedzi ks. Tadeusza Guza również w innych kwestiach są dla Księży nie do zaakceptowania. Świadomi jesteśmy ustnego zalecenia metropolity lubelskiego, aby ks. Guz „powstrzymał się od wypowiedzi na temat Marcina Lutra i reformacji”.

Znamy też stanowisko rzecznik prasowej KUL, że wypowiedzi ks. Guza w sprawach ekologii „szkodzą dobremu imieniu uniwersytetu”, ale „są wyrazem indywidualnych poglądów o charakterze pozanaukowym, za które pełną odpowiedzialność bierze ich autor”. W tym przypadku chodzi jednak o kwestię szczególnej wagi – o publiczne podtrzymywanie tezy, która w przeszłości wielokrotnie bezpośrednio doprowadziła do pozbawienia życia niewinnych ludzi. Wobec głoszenia takich tez współcześnie może obowiązywać jedynie polityka „zero tolerancji” –tym bardziej, że nagrania z wykładami ks. Guza cieszą się dużą popularnością wśród internautów.

W tak istotnej sprawie opinia publiczna nie powinna mieć żadnych wątpliwości co do stanowiska Kościoła, a zwłaszcza władz metropolii lubelskiej i uniwersytetu katolickiego jako przełożonych ks. Guza. Apelujemy zatem do Księdza Arcybiskupa i Księdza Rektora o publiczne zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz podjęcie surowych kroków dyscyplinujących wobec osoby głoszącej takie –antyżydowskie, ale i antykatolickie, bo odrzucane przez Kościół–twierdzenia. Informujemy również, że ze względu na wagę sprawy nadamy temu listowi charakter publiczny w kilka dni po wysłaniu do adresatów.

Do wiadomości:- bp Rafał Markowski, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego

............................................................................................................................................

Oświadczenie dotyczące uwag zawartych w liście Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Oświadczenie w imieniu Kurii Metropolitalnej w Lublinie

i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

dotyczące uwag zawartych w liście Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

W związku z uwagami przekazanymi w liście Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, dotyczącymi publicznych wypowiedzi ks. prof. Tadeusza Guza na temat Żydów i judaizmu, informujemy, że Arcybiskup Metropolita Lubelski i Rektor KUL uznają przytoczone w piśmie wypowiedzi ks. prof. Guza za niedopuszczalne. Podkreślają jednocześnie, że pozauniwersytecka działalność wykładowa ks. prof. Guza jest aktywnością podejmowaną i prowadzoną przez niego na własną rękę i własną odpowiedzialność, a głoszone tezy nie są stanowiskiem jego przełożonych.

Pragniemy przypomnieć, że Ksiądz Profesor nie jest zawodowym historykiem. Budzące sprzeciw wystąpienia nie są głosem naukowca prowadzącego rzetelne, krytyczne badania źródłowe, ani tym bardziej głosem osoby reprezentującej Kościół w Polsce lub stanowisko Archidiecezji Lubelskiej. Tego typu wypowiedzi rozmijają się z nauczaniem Kościoła o relacji do Żydów i judaizmu, tak mocno przypominanym przez św. Jana Pawła II, wieloletniego profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ojciec Święty mówił w 2000 roku w Yad Vashem: „Jako Biskup Rzymu i Następca Apostoła Piotra zapewniam naród żydowski, że Kościół katolicki, kierując się ewangeliczną zasadą prawdy i miłości, a nie żadnymi względami politycznymi, głęboko ubolewa z powodu nienawiści, prześladowań i przejawów antysemityzmu, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek spotkały Żydów ze strony chrześcijan”.

Przytoczone w przesłanym przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów liście wypowiedzi księdza profesora stanowią rozpowszechnianie nieprawdy i szkodzą dobremu imieniu Uniwersytetu i Archidiecezji, dlatego zostanie on poproszony o szczegółowe wyjaśnienia w sprawie swojej aktywności wykładowej na temat Żydów i judaizmu. Po złożeniu wyjaśnień przełożeni księdza profesora zdecydują o dalszych krokach w sprawie.

dr Lidia Jaskuła

Rzecznik prasowy KUL

ks. dr Adam Jaszcz

Rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej

źródła: naszdziennik.pl, kul.pl, prchiz.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor