Wydarzenia 8 Jun 05:25 | Redaktor
Święta Jadwiga Królowa - patronka dnia (8 czerwca)

Św. Królowa Jadwiga. Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=38755

Patronką dnia 8 czerwca jest Święta Jadwiga Królowa.

 
Foto1.  Św. Królowa Jadwiga.
Domena publiczna
Jadwiga najmłodszą po Katarzynie (+ 1378) i Marii (+ 1395) córką króla Węgier i Polski, Ludwika Andegaweńskiego, i królowej Elżbiety, księżniczki bośniackiej. Urodziła się 18 lutego 1374 roku. Rodzice zaplanowali dla Jadwigi małżeństwo z Wilhelmem Habsburgiem. Połączeni zostali warunkowym ślubem (1378), aby dopełnić związku po osiągnięciu przez nich dorosłości. W chwili zawarcia warunkowego ślubu Jadwiga miała ledwo 4 lata.
W nadziei na przyszły zwiazek wysłano Jadwigę do Wiednia.
Jednak tego roku zmarła najstarsza córka Ludwika Węgierskiego, Katarzyna, zważywszy na tę sytuacji Jadwigę odwołano na Węgry.
Po śmierci Ludwika Węgierskiego (1382) Węgrzy wybrali na  królową siostrę Jadwigi, Marię. Natomiast Polacy zaprosili Jadwigę na swój tron. Majac zaledwie 10 lat została koronowana na Królową Polski w dniu 16 października 1384 r. , stało się tak dlatego, że z uwagi na zaistniałą sytuacją polityczną oraz  dalekosiężne polskie plany rozważano możliwość unii Polski
z Litwą. Stała się ona faktem dzięki małżeństwu królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy. Ceremonia zaślubin, poprzedzona chrztem Jagiełły (15 lutego 1386 r.), odbyła się w katedrze królewskiej 18 lutego 1386 r. Tam również 4 marca odbyła się koronacja Jagiełły na króla polskiego. Jagiełło miał wówczas 35 a Jadwiga zaledwie12 lat.  Na wiosną tego samego roku para królewska udała się do Wielkopolski, gdzie król uspokoił tamtejszych panów, mianując na wojewodę wielkopolskiego ich kandydata, Bartosza z Odolanowa. Rok później panowie polscy zdołali przekonać Jadwigę, by stanęła na czele wojsk i na nowo przyłączyła Ruś do granic Polski. Starosta węgierski oddał Ruś bez oporu stąd dnia 8 marca 1387 roku Jadwiga uroczyście wjechała do Lwowa.
Kronikarz Jan Długosz (+ 1480) oddaje królowej Jadwidze najwyższe pochwały, dlatego bo gdy była małoletnia, pozwoliła, by   
Foto2.  Św. Królowa Jadwiga
Andegaweńska. Autorstwa
Marcello Bacciarelli 
 rządzili za nią wytrawni i całą duszą oddani polskiej racji stanu doradcy. Kiedy wraz z Jagiełłą została współrządczynią kraju, miała na celu jedynie dobro narodu polskiego. Z Krzyżakami wiodła ożywioną korespondencję: m.in. interpelowała w sprawie ich zbrojnych wypraw na Litwę, jak też
w sprawie przywłaszczonych sobie dóbr Opolczyka w Ziemi Dobrzyńskiej i na Kujawach. We Włocławku spotkała się osobiście z wielkim mistrzem krzyżackim, Konradem von Jungingen, by omówić problemy, dotyczące obu stron (1397). Doprowadziła do zgody między Władysławem Jagiełłą a jego rywalem księciem Witoldem (1393). Odtąd wszelkie spory dynastyczno-polityczne książęta litewscy zobowiązali się załatwiać z udziałem Jadwigi.
W 1392 roku Jadwiga udała się na Węgry, gdzie w spotkaniu ze swoją siostrą, Marią, omawiała w Lubowli i w Kezmarku sprawy obu państw. Nawiązała ścisły kontakt z papieżem Urbanem VI
(+1392) i jego następcą Bonifacym IX (+1404), skutecznie likwidując intrygi Krzyżaków, Opolczyka i Zygmunta Luksemburczyka. Królowa serca poddanych pozyskała sobie jednak przede wszystkim swoją niezwykłą dobrocią. Kiedy żołnierze królewscy spustoszyli wieśniakom pola, urządzając sobie na nich lekkomyślnie polowanie, zażądała od męża ukarania winnych i wynagrodzenia wyrządzonych szkód. Kiedy Jagiełło zapytał, czy jest zadowolona, otrzymał od niejodpowiedź: "A kto im łzy powróci?" Przy budowie kościoła Najświętszej Maryi Panny "na Piasku" w Krakowie, istniejącego do dziś, sama doglądała robót. Pewnego dnia jej czujne oko dojrzało kamieniarza, który był smutny. Kiedy zapytała, co mu jest, dowiedziała się, że ten ma w domu ciężko chorą żonę i boi się, że go zostawi samego z drobnymi dziećmi. Królowa, nie namyślając się, wyrwała ze swego bucika złotą klamerkę, obsadzoną drogimi kamieniami, i oddała ją robotnikowi, by opłacił lekarza. Nie zauważyła wówczas, że bosą stopę położyła na kamieniu oblanym wapnem. Odbity ślad wdzięczny kamieniarz obkuł dokoła i wraz z kamieniem wmurował w zewnętrzną ścianę świątyni. Do dzisiaj można ją oglądać. Bardzo wiele kościołów chlubi się, że je fundowała, odnawiała i uposażyła Jadwiga. Do najpilniejszych trosk Jadwigi należało odnowienie

Foto 3. Św. Królowa Jadwiga2. 
Autorstwa
Aleksander Lesser - Bartoszewicz
 Akademii Krakowskiej. Założył ją Kazimierz Wielki w 1364 roku, jednak za rządów Ludwika Węgierskiego Akademia podupadła. Jadwiga oddała wszystkie swoje klejnoty na jej odnowienie. Wystarała się także u Stolicy Apostolskiej o zezwolenie na jej dalsze prowadzenie i rozbudowę. Akademię otwarto po jej śmierci w 1400 roku.
Jagiełło bardzo pragnął mieć potomka, który zapewniłby ciągłość jego rodu na tronie polskim. Kiedy więc Jadwiga została matką, na dworze królewskim zapanowała wielka radość. Niestety, trwała krótko, bo zakończyła się podwójną tragedią: śmiercią dziecka i matki. Dnia 22 marca 1399 roku Jadwiga urodziła córkę, której na chrzcie dano imię matki oraz (na cześć papieża) imiona: Elżbieta, Bonifacja. Jednak po trzech tygodniach dziewczynka zmarła, a niebawem zmarła też matka. Zasnęła w Panu 17 lipca 1399 roku, w wieku 25 lat, okrywając naród polski żałobą. Jako królowa rządziła Polską sama przez 2 lata (1384-1386), natomiast razem z Jagiełłą - przez 13 lat (1386-1399).

Opłakiwaną przez wszystkich królowę pochowano w podziemiach katedry krakowskiej na Wawelu. W 1887 roku odnaleziono tam jej śmiertelne szczątki pod posadzką katedry. W 1949 roku jej grób otwarto ponownie i przeprowadzono badania naukowe. Zachowane kości pochowano w nowej trumnie, którą umieszczono w artystycznym sarkofagu z białego marmuru. Spoczywa w nim dotąd.
Z pamiątek po św. Jadwidze warto wymienić krzyż, który znajduje się w katedrze wawelskiej, uważany za cudowny, nazywany także "krzyżem Jadwigi", gdyż przed nim królowa miała się często modlić. Według podania z tego krzyża Chrystus miał do niej przemówić. Tu wreszcie miała zapaść decyzja Jadwigi o rezygnacji ze szczęścia osobistego (i małżeństwa z Wilhelmem) na rzecz pozyskania dla Chrystusa Litwy.
 
 
Św. Królowa Jadwiga - nagrobek. 
Autorstwa Poznaniak - Praca własna,
Od razu po śmierci Jadwigę uważano za świętą, chociaż lud często mieszał ją ze św. Jadwigą Śląską (+ 1243). W 1426 roku arcybiskup gnieźnieński, Wojciech Jastrzębiec, rozpoczął formalny proces kanoniczny. W swoim dekrecie napisał m.in.: "Z doświadczenia wiemy, że spełniała przeróżne uczynki miłosierdzia, cierpliwości, postów, czuwań oraz innych niezliczonych dzieł pobożnych". Arcybiskup polecił także zbierać fundusze na proces kanonizacyjny Jadwigi. Niestety, Kazimierz Jagiellończyk przeznaczył je na wojnę z Krzyżakami. Starania Jagiellonów o kanonizację św. Kazimierza, pochodzącego z ich rodu, ponownie odsunęły na dalszy plan kanonizację Jadwigi. Potem nastał czas nieustannych wojen i wewnętrznych zamieszek, wreszcie 150 lat trwająca niewola. Dopiero w XX w. starania o beatyfikację Jadwigi podjęli na nowo arcybiskup krakowski kardynał Adam Stefan Sapieha (+ 1951) oraz  kardynał Karol Wojtyła.
 
Z polecenia św. Jana Pawła II jego następca na stolicy arcybiskupów krakowskich, kardynał Franciszek Macharski, w roku 1979 przesłał do Rzymu formalną prośbę o beatyfikację, do której dołączył liczącą ponad 350 stron dokumentację nieprzerwanego kultu Jadwigi, trwającego po dzień dzisiejszy. Kongregacja do Spraw Kanonizacji na tej podstawie przygotowała relację o kulcie. Na polecenie papieża Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przygotowała teksty liturgiczne i wyznaczyła dzień 17 lipca na doroczne wspomnienie Jadwigi. Dokumenty tych kongregacji św. Jan Paweł II osobiście przywiózł do Polski i 8 czerwca 1979 r. na zamknięcie synodu archidiecezji krakowskiej odprawił Mszę świętą ku czci bł. Jadwigi.
 
W 1996 roku został ogłoszony dekret o heroiczności cnót Jadwigi, w którym napisano: "Kobietą dla Kościoła i dla Ojczyzny najbardziej zasłużoną była błogosławiona Jadwiga, królowa Polski, która sprawiedliwością i troskliwą miłością rządziła swoim narodem, popierała rozszerzanie wiary i kultury chrześcijańskiej i jak światło postawione na świeczniku świętością życia i dziełami ozdobiła wspólnotę kościelną i świecką. [...] Wraz z mężem, który dochował obietnic złożonych przed zaślubinami, Jadwiga czynnie uczestniczyła w życiu Królestwa polsko-litewskiego; miała własny dwór i kancelarię, i podejmowała obowiązki administracyjne, popierając sprawiedliwość i pokój tak w sprawach wewnętrznych, jak i w załatwianiu spraw z innymi państwami. Prawo Boże było w jej życiu i działalności najwyższą wartością. [...] Dla chorych założyła wiele szpitali i nie szczędziła pomocy biednym. Mimo młodego wieku zawsze działała z roztropnością, męstwem i łagodnością, mając na uwadze chwałę Boga, dobro Kościoła i swojego ludu. «Była zwierciadłem czystości, pokory i prostoty». Praktykowała umiarkowanie w używaniu dóbr ziemskich i post, unikała próżnej chwały i przepychu, swoją nadzieję złożyła w Bogu i pragnęła wiecznej nagrody".
 
Kanonizacji bł. Jadwigi Królowej dokonał również św. Jan Paweł II - na krakowskich Błoniach,
8 czerwca 1997 r., w obecności ponad miliona ludzi, w 18. rocznicę pierwszej Mszy o bł. Jadwidze odprawionej w Krakowie. Z tej racji obchód ku czci św. Jadwigi przeniesiono z pierwotnego terminu (17 lipca, dies natalis Świętej) na dzień 8 czerwca. Była to pierwsza w dziejach kanonizacja dokonana na ziemi polskiej. W homilii Papież-Polak mówił m.in.: "Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem miarą jej wielkości, jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu".

W ikonografii św. Jadwiga przedstawiana jest w stroju królewskim. Jej atrybutem są buciki.
 
PioFlo
 
Pozostali patroni dnia 07.06:
 
  •  Święty Medard, biskup
  •  Święty Wilhelm z Yorku, biskup
  •  Błogosławione Diana i Cecylia, dziewice
  •  Święty Jakub Berthieu, prezbiter i męczennik
  •  Błogosławiona Maria od Bożego Serca (Droste zu Vischering), dziewica
 
 
 
Źródła:
Foto Wikimedia
 
Foto główne i Foto1.  Św. Królowa Jadwiga.Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.
orgwindex.phpcurid=38755
 
Foto 2.  Św. Królowa Jadwiga Andegaweńska. Autorstwa Marcello Bacciarelli - Poczet królów polskich z Zamku Królewskiego w Warszawie Marcelego Bacciarellego [1], Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=11420073
 
Foto 3. Św. Królowa Jadwiga2. Autorstwa Aleksander Lesser - Bartoszewicz, Julian (1860) Królowie polscywizerunki.  Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=27337841
 
Foto 4.  Św. Królowa Jadwiga - nagrobek. Autorstwa Poznaniak - Praca własna, CC BY-SA 2.5, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=11894120Nagrobek_Jadwigi_Andegaweńskiej
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor