Wydarzenia 23 Oct 2019 | Redaktor
Kongres:

25–26 października 2019 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy odbędzie się Kongres „Jeden świat – wiele kultur”. Tematem przewodnim tegorocznej dziesiątej edycji będzie:

„Człowiek i nauka we współczesnym świecie”.

W ramach tegorocznego Kongresu odbędzie się sześć konferencji tematycznych:

Wiara i rozum źródłami odkrywania prawdy o człowieku

Państwo i prawo

Polskie prawo karne na tle zasad Konstytucji RP

Współczesne wyzwania ekonomii

Dziecko we współczesnym świecie

Człowiek (i) maszyna. Nauki techniczne w służbie człowieka

Integralną częścią tego naukowego spotkania będą liczne imprezy towarzyszące.

Poniżej prezentujemy plan konferencji, ale zaznaczamy, że w tych dniach odbędą się także liczne imprezy towarzyszące, wszystkie szczegóły znajdują się na stronie: TU

KONFERENCJE TEMATYCZNE:

10.00 - Inauguracja Kongresu „Jeden Świat Wiele Kultur”

• prof. KPSW, dr Helena Czakowska, Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

10.30-12.00 – Sesja plenarna Przewodnicza: prof. KPSW, dr hab. Igor Zgoliński oraz prof. KPSW, ks. dr Mariusz Kuciński

• prof. dr hab. n. med. Piotr Rogala, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

"Wsłuchując się w głosy natury... tropy nauki i innowacji w świecie przyrody"

• prof. UWr, dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, Uniwersytet Wrocławski,

"Biotechnologia w służbie człowieka - współczesne dylematy rozwoju"

• prof. KPSW, dr hab. Czesław Kłak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Pozbawienie wolności w świetle Konstytucji RP”

12.30-13.30 – Sesja plenarna cd.

• prof. dr hab. Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

„Obecne relacje polsko-niemieckie”

• prof. dr. hab. Ewa Polak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

”Ekonomiczne i pozaekonomiczne mierniki jakości życia - na przykładzie wybranych państw”

• dr inż. Paweł Wiśniewski, Politechnika Warszawska,

"Rola inżynierii materiałowej we współczesnym świecie"

Konferencja tematyczna 1.

„Wiara i rozum źródłami odkrywania prawdy o człowieku”

14.30-18.00 – Obrady – Auditorium Maximum, Budynek A Moderator: prof. KPSW, ks. dr Mariusz Kuciński

• prof. KPSW, dr hab. Marek Czachorowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Rozum w ponowoczesności”

• prof. KPSW, ks. dr Mariusz Kuciński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Relacja wiary i rozumu w myśli Benedykta XVI”

• prof. KPSW, ks. dr hab. Paweł Warchoł O.F.M Conv., Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Wiara i rozum jako środki w prowadzeniu dialogu ze współczesnością w pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)”

• ks. dr Piotr Olszanowski, Instytut Maryjno-Kolbiański "Kolbianum" w Niepokalanowie

(afiliowany do Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie), „Wiara i rozum w Kazaniach Uniwersyteckich Johna Henry'ego Newmana”

• dr Marta Hartenberger, „Atrybuty stereotypowego Polaka”

• mgr Emilia Tokarz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

„O godności człowieka w świetle wybranych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła”

• mgr Sylwia Hlebowicz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

„Święty idiota czy działacz polityczny? Osobliwości performatywnej sztuki politycznej na podstawie twórczości Piotra Pawlenskiego”

• mgr Justyna Joppek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

„Przesądy studenckie jako współczesne zjawisko kulturowe”

Konferencja tematyczna 2. „Państwo i prawo”

14.30-18.00 – Obrady – sala 203 A

Moderator: dr Przemysław Osóbka

• prof. KPSW, dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Konstytucyjne ramy prawa do zabezpieczenia społecznego”

• prof. dr hab. Andrzej Borodo, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Aktualne problemy systemu dochodów samorządu terytorialnego”

• dr Marcin Łukaszewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,

„Ewolucja współczesnego systemu politycznego San Marino. W kierunku europeizacji?”

• dr Stefan Pastuszewski, Bydgoska Szkoła Wyższa,

„Prawo w sytuacji rewolucyjnej zmiany w Polsce po 2015 rokuw perspektywie nauczania kardynała Josepha Ratzingera (Benedykta XVI). Szkic historyczny”

• dr Marta Czakowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Odrodzenie Senatu RP w 1989 r.”

• dr Michał Czakowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Bezpieczeństwo wyborów”

• mgr Małgorzata Bedryjowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Przestępstwo zgwałcenia jako narzędzie wojennego terroru”

• mgr Tomasz Kosicki, Uniwersytet Gdański,

„Udział mieszkańców w debacie nad raportem o stanie jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa)”

• mgr Krzysztof Oleksy, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Przestępczość wyborcza - dziedzictwo starożytności czy problem współczesny”

• Jan Wojciechowski, Uniwersytet Warszawski,

„Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca systemu prawnego”

• dr Przemysław Osóbka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Deterytorializacja klimatyczna i jej konsekwencje w krajowym porządku prawnym na przykładzie Papui Nowej Gwinei”

Konferencja tematyczna 3. „Polskie prawo karne na tle zasad Konstytucji RP”

14.30-18.00 – Obrady – 318B (Sala Senatu) Moderator: prof. KPSW, dr hab. Igor Zgoliński

• prof. KPSW, dr hab. Alicja Grześkowiak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Konstytucyjne gwarancje wolności religii a jej prawnokarna ochrona”

• dr hab. Jan Kulesza, Uniwersytet Łódzki,

„Konstytucyjny obowiązek obywatela polskiego do wierności RP a przestępstwa przeciwko Państwu Polskiemu”

• prof. KUL, dr hab. Krzysztof Wiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

„Kara kryminalna w perspektywie konstytucyjnej”

• prof. UW, dr hab. Leszek Bosek, Uniwersytet Warszawski,

„Prawnokarna ochrona życia na tle norm Konstytucji RP”

• dr hab. Joanna Taczkowska-Olszewska,

„Prawnokarna ochrona czci i dobrego imienia na tle gwarancji konstytucyjnych”

• dr Małgorzata Gałązka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

„Prawnokarna ochrona godności ludzkiej uczestnika eksperymentu medycznego w świetle gwarancji konstytucyjnych"

• dr Wiesław Juchacz, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu,

„Zasada ncsl w świetle przepisów Konstytucji RP”

• dr Sławomir Hypś, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

„Prawnokarna ochrona własności w świetle Konstytucji RP”

• prof. KPSW, dr hab. Igor Zgoliński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Przedawnienie karalności w świetle Konstytucji RP”

Konferencja tematyczna 4. „Współczesne wyzwania ekonomii”

14.30-18.00 – Obrady – sala 201A Moderator: prof. KPSW, dr Roman Sass

• prof. PhD Teodora Rizova, New Bulgarian University, Sofia (Bułgaria),

“Analysis of the Influence of hotel chains on the development of the world tourist industry”

• dr Dariusz Zdziech, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

„Kiribati - Bieda w raju - na przykładzie wioski Poland”

• dr Maryla Bieniek-Majka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Logika działania grupowego M. Olsona a zachowania zintegrowanych producentów owoców i warzyw”

• Prof. KPSW, dr Roman Sass, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Interwencjonizm w rolnictwie – czy jest konieczny?”

• dr Dariusz Czakowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Uwarunkowania ekonomiczne uprawy zbóż i roślin oleistych w państwach członkowskich Unii Europejskiej”

• mgr Sylwia Czakowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Wybrane metody kształtowania wyniku finansowego w grupie kapitałowej”

Konferencja tematyczna 5. „Dziecko we współczesnym świecie”

14.30-18.00 – Obrady – sala 6A Moderator: dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska

• Prof. KJ, dr hab. Krystyna Żuchelkowska, Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa,

„Nauczyciel i dziecko jako równoprawne podmioty edukacji przedszkolnej”

• Prof. KPSW, dr hab. Małgorzata Muszyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Dziecięce inicjacje literackie w świecie zmyślonym”

• Prof. KPSW, dr hab. Maria Kuchcińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Karność - życiowy wymóg stojący przed podmiotem (w każdym wieku)”

• dr Iwona Maria Strachanowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

„Taksonomia "INTER-" dialogiem interdyscyplinarności”

• dr Aleksandra Sieczych-Kukawska, Uniwersytet Łódzki,

„Dziecko w świecie sztuki - muzeum miejscem edukacji”

• dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Twórcza aktywność plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym”

• dr Magdalena Prentka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„'The world needs all kinds of minds'. Asperger syndrome. Smart geeky kids. Climate activist Greta Thunberg”

• mgr Sylwia Barwińska, Uniwersytet Gdański,

„Absencja wyborcza młodzieży w wyborach parlamentarnych 2019 r. na tle jej wielkości w wyborach tego typu przeprowadzonych w 30-leciu demokracji w Polsce”

• mgr Daria Wrona, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

„Znaczenie cosplayu i kultury popularnej w rozwoju tożsamości dzieci i młodzieży”

Konferencja tematyczna 6. „Człowiek (i) maszyna. Nauki techniczne w służbie człowieka”

14.30-18.00 – Obrady – sala 115 A Moderator: dr inż. Joanna Gęsikowska

• prof. PhD Olha Nesterova, Dnipro University of Technology (Ukraina),

“Peculiarities of training of translation students in the field of safe behavior”

• prof. PhD Maksym Omelianenko, prof. PhD Maryna Omelianenko, Międzynarodowy Uniwersytet Kijowski (Ukraina),

„Komfortowe środowisko dla ludzi i ich regulacje normatywne”

• prof. PK, dr hab. Tomasz Królikowski, Politechnika Koszalińska, dr Kazimierz Mikulski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Wdrażanie e-learningu w kształceniu na KPSW w Bydgoszczy – zarys problemu”

• dr Jacek Klimek, Northeastern University w Bostonie, Massachusetts, USA,

„Sztuczna inteligencja - nadzieje i zagrożenia?”

• dr Ireneusz Koepke, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku,

„Mikołaj Bierdiajew i krytyka techniki”

• dr Joanna Mstowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Futurystyczny człowiek-maszyna w "Zeszytach operatora Serafina Gubbio" Luigiego Pirandella”

• dr inż. Agnieszka Derezińska, mgr inż. Andrzej Rutz, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Projektowanie systemu ogrzewania dla potrzeb zabytkowego kościoła w Wąbrzeźnie na podstawie audytu energetycznego”

• dr Kazimierz Mikulski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Edukacja STEAM i rola nauczycieli informatyki”

• dr inż. Romuald Kromplewski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

„Osuwiska i lawiny”

• mgr Jan Świerkowski, Universidade Católica Portuguesa (Portugalia) / University of Copenhagen (Dania),

„Interaktywne metafory w popularyzacji nauki”

źródło: kpsw.edu.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor