Wydarzenia 2 Apr 2019 | Redaktor
Apel Polaków o przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin - podpisz petycję

Prezentujemy Państwu treść apelu jaki już jest podpisany przez tysiące Polaków, o przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin. Pod apelem podajemy link do strony, na której zbierane są podpisy.

"Szanowni Państwo, Przedstawiciele polskich gmin, miast, powiatów i województw,

zwracam się do Państwa jako przedstawicieli władz samorządowych z apelem o pilne przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin. W aktualnej sytuacji społeczno-politycznej dokument ten stanowi najlepszą gwarancję ochrony podstawowych wartości konstytucyjnych, w tym praw rodziców i dzieci oraz prawnej tożsamości i ustrojowej pozycji małżeństwa.

Od kilku miesięcy podejmowane są próby podważania fundamentalnych zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących gwarancji praw rodziców oraz rodziny i małżeństwa. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest Warszawska Deklaracja LGBT+, która zawiera nie tylko szereg ideologicznych postulatów naruszających standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, ale też zapowiedź wprowadzenia do szkół zajęć permisywnej edukacji seksualnej według standardów WHO, co budzi poważne wątpliwości z perspektywy konstytucyjnego prawa dzieci do ochrony przed demoralizacją. Wcześniej podobne rozwiązania zostały w węższym zakresie wprowadzone m.in. w Słupsku i w Gdańsku. W październiku 2018 r. już po raz trzeci przedstawiciele politycznego ruchu LGBT wykorzystali polskie szkoły do przeprowadzenia w nich akcji propagandowej „Tęczowy Piątek”.

W tych okolicznościach konieczne jest opowiedzenie się po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny i rodzicielstwa (art. 18), prawa do ochrony życia rodzinnego (art. 47), prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1) oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).

Dlatego apeluję o przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin i wprowadzenie w życie następujące rozwiązań:

1.Zagwarantowanie przestrzegania przez szkoły praw rodziców

„Zadaniem instytucji oświaty jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny w sposób, który nie koliduje z konstytucyjnymi prawami rodziców.” (Karta, pkt. 1)

2.Publiczne udostępnienie informacji o współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi

Jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkołę powinna stworzyć ogólnodostępny, aktualizowany na bieżąco dokument (…) o tym, na działalność jakich organizacji pozarządowych lub na używanie jakich materiałów takich organizacji w procesie wychowania w danej szkole lub placówce wydał zgodę dyrektor. (Karta, pkt. 2)

3.Stosowanie mechanizmu podwójnej weryfikacji rodzicielskiej zewnętrznych organizacji oraz materiałów używanych w procesie wychowania szkolnego w zakresie związanym z seksualnością i rozwojem psychoseksualnym

Szkoła lub placówka powinna zapewnić rodzicom możność weryfikacji zewnętrznych organizacji oraz materiałów, używanych w procesie wychowania, na dwa sposoby: zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo poprzez strukturę rady rodziców. (Karta, pkt. 3)

4. Wsparcie przez samorząd organizacji rodzicielskich monitorujących realizację przez szkoły modelu wychowania integralnego

„Szkoły i placówki oświatowe powinny promować model wychowania integralnego rozumianego jako <> (…).” (Karta, pkt. 4)

5.Wykluczenie przeznaczania środków publicznych i mienia publicznego na projekty podważające konstytucyjną tożsamość oraz autonomię małżeństwa i rodziny

„Niedopuszczalne jest przeznaczanie mienia publicznego lub środków publicznych na projekty, których charakter zakłada kwestionowanie konstytucyjnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz tożsamości i autonomii rodziny (…).” (Karta, pkt. 5)

6.Zagwarantowanie rodzicom pluralizmu i możliwości wyboru spośród różnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi

„Organy samorządu powinny wprowadzić rozwiązania, które umożliwią rodzicom najmłodszych dzieci wybór pomiędzy instytucjonalną opieką kolektywną, opieką domową i innymi formami opieki nad dzieckiem (…).” (Karta, pkt. 6)

7.Uwzględnienie perspektywy family mainstreaming w procesie tworzenia aktów prawa miejscowego

„Tworzenie każdego aktu prawa miejscowego powinno poprzedzać określenie, czy wpłynie on na sytuację rodzin oraz na zakres praw rodziców i praw dzieci.” (Karta, pkt. 7)

Przyjęcie tych rozwiązań będzie dla mnie ważną deklaracją i wyznacznikiem tego, jaką wizję samorządu i jakie idee chcą Państwo realizować. Wprowadzenie ich w życie udowodni mi, że podejmujecie Państwo rzeczywisty wysiłek, aby zapewnić naszej społeczności lokalnej autentyczny ład społeczny i ochronić konstytucyjny porządek prawny.

Dlatego apeluję o niezwłoczne przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin."

PODPISZ PETYCJĘ: [code]TU

https://www.maszwplyw.pl/stawiam-na-jedna-karte-,93,k.html

źródło: ordoiuris.pl, maszwplyw.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor