Wydarzenia 25 Mar 10:13 | Redaktor
Dzisiaj obchodzimy w Kościele, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego czyli Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Zwiasowanie Pańskie. Domena publiczna Źródło Wikipedia

Uroczystością Zwiastowania Pańskiego. Posłał Pan Bóg Archanioła swego do Maryi z Nazaretu z pozdrowieniem: „Raduj się pełna łaski, Pan z Tobą (…) znalazłaś bowiem łaskę u Boga”.

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie - zwane także Uroczystością Zwiastowania Pańskiego

 

Zwiastowanie Anielskie. Fasada kościoła
w Krzeszowie. Domena publiczna. Wikipedia

Posłał Pan Bóg Archanioła swego do Maryi z Nazaretu z pozdrowieniem: „Raduj się pełna łaski, Pan z Tobą (…) znalazłaś bowiem łaskę u Boga”.

Archanioł Gabryiel przedstawia Maryi Boży plan na Jej życie: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus…”. Maryja wzdrgając sie zapytała z bojaźnią  "Jakże sie to stanie skoro nie mam męża" na co dostała taką odpowiedź od Archanioła. 
Nie bój sie Maryjo Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

Maryja odpowiedziała swoim ufnym Fiat  „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”.  Tak oto rozpoczyna sie boski plan Zbawiena.

Kecharitomene to participium perfecti passivi, który można tłumaczyć jako „wypełniona łaską”
Maryja nie zawałchała się z powieżeniem Panu Bogu swego życia, niejako stając sie dla świata i ludzi pośredniczka w tym Bożym Planie.

Zdażenie to opisuje najlepiej, a do tego kontenplacyjnie zarazem obrazuje modlitwa Anioł Pański.

Maryja przyjmuje zesłany Boży dar i porodzi Syna Bożego a Świety Józef zaufawszy Bogu staje się jego opiekunnem po narodzeniu. Całe to Boże zasianie drozdży zbawienie i historię, życia i śmierci  w krwawej ofierze na Krzyżu Zbawienia, opisuje nam codzienna modlitwa Wierzę w Boga (Credo)  

Wierzę w jednego Boga,
Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w Jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony a nie stworzony,
współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba,
siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale,
sądzić żywych i umarłych,
a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi,
który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
który mówił przez proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

 

Módlmy się:

Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor