Wydarzenia 6 Nov 2015 | Redaktor
Przedszkole Królowej Jadwigi

Miejsce jest niezwykle bezpieczne

„(…) Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej mieści się przy ul. Wojska Polskiego 7 na Wzgórzu Wolności w Bydgoszczy. Do przedszkola prowadzi tablica informacyjna. Samochód możemy zostawić na parkingu parafialnym, a do przedszkola prowadzi kolejna tablica informacyjna i logo przedszkola. Miejsce jest niezwykle bezpieczne, ponieważ wejście do przedszkola jest z drugiej strony głównej ulicy Wzgórza Wolności. (…)”.

Ten fragment „Raportu z ewaluacji problemowej” opracowanego przez wizytatorów kuratoryjnych w marcu bieżącego roku nie jest jedynym, w którym mowa o bezpiecznej placówce. Listę wniosków syntetyzujących wysoką ocenę działalności przedszkola otwiera punkt o wadze zasadniczej: „(...) Przedszkole zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz pełną akceptację ich osobowości. Tworzy domową atmosferę oraz umacnia więzi rodzinne i kościelne. (…).

Raport kuratoryjny można potraktować jako swoisty prezent, który Przedszkole otrzymało w przededniu zakończenia pierwszej pięciolatki działalności. Tyle tylko, iż ten prezent został wypracowany przez wspólnotę pracowników Przedszkola; modlitwą i pracą. Benedyktyńska formuła „Ora et labora” wydaje się ciągle gwarantować obfite owoce działalności dla wszystkich, którzy w zgodzie z nią zajmować będą postawy wobec Pana Boga i świata.

Pedagogiem jest Pan Jezus

Przedszkole rozpoczęło działalność 1 września 2010 roku,; pierwsza grupa dzieci liczyła 12 osób, a Przedszkole znajdowało się pośród 39. ówczesnych niepublicznych, bydgoskich przedszkoli. Założyciel placówki – ks. kan. Tomasz Cyl, proboszcz par. pw. św. Jadwigi Królowej – nie tracił czasu na obmyślanie osoby patronującej: „(...) Święta Jadwiga Królowa, która jest patronką parafii, stała się niejako naturalną kandydatką. Myślę, że może być znakomitym przewodnikiem także dla tego nowego dzieła. Ta kobieta to przecież przykład głębokiej relacji z Panem Jezusem, wpatrywania się w Niego. To wzór dla każdej kobiety i matki. (2010) (…)”.

Realizując swoją misję, Przedszkole wyraża życzliwą troskę Kościoła o Rodzinę – najbardziej wrażliwą i potrzebującą wspólnotę, która we współczesnym świecie przeżywa tyle zagrożeń. Dzięki stworzeniu Wspólnoty nauczycieli, opiekunów, pracowników niepedagogicznych, rodziców i dzieci, Przedszkole chce wszechstronnie rozwijać podopiecznych oraz umacniać więzi rodzinne i kościelne. Placówka otwiera swoje bezpieczne podwoje dla dzieci, których rodzicom zależy na przedłużaniu domu rodzinnego w kształtowaniu dziecka od najmłodszych lat w różnych wymiarach jego osobowości; duchowym-katolickim, intelektualnym, kulturalnym, psychicznym oraz fizycznym, i w oparciu o Prawdę głoszoną przez największego i jedynego Nauczyciela, Jezusa Chrystusa.

Dyrektor Przedszkola – Cecylia Talaczyńska: „(...) Największym pedagogiem jest dla nas Pan Jezus. On kocha miłością wymagającą i taką miłością chcemy otaczać wszystkie dzieci, które powierzą nam rodzice. (…) (2010)”. Pięcioletnie starania o stworzenie właściwych warunków pedagogicznych i materialnych, nadają tej deklaracji rangi drogowskazu.

Język angielski po katolicku

Starannie dobrana kadra zapewnia odpowiednie warunki wzrostu podopiecznych i pielęgnowania u nich talentów ujawniających się w placówce. Bogata baza dydaktyczna pozwala realizować rozliczne zajęcia, których efektywność podnosi stosowanie atrakcyjnych metod stymulujących aktywność dzieci, zwiększających ich samodzielność oraz zachęcających do twórczych poszukiwań. W Przedszkolu, czynnym przez 11 miesięcy w roku, oprócz podstawowych zajęć edukacyjnych, realizowane są m. in. następujące zajęcia: lekcje religii, zajęcia misyjne, umuzykalnienie, gimnastyka korekcyjna, taniec, terapia logopedyczna i język angielski (codziennie).

Anno Domini 2015, Przedszkole zorganizowało kolejny, IV Międzyprzedszkolny Anglojęzyczny Przegląd Recytatorski „Poetry Out Loud”. Jego głównym celem jest popularyzacja języka angielskiego wśród przedszkolaków. Słowo „przegląd” w nazwie imprezy podkreśla ideę leżącą u jej podstaw: dzielenie się poezją i radość ze wspólnego spotkania, pozbawionego zbędnego stresu i rywalizacji. Przegląd pokazuje jak duże są możliwości językowe małych dzieci i że warto rozwijać je od najwcześniejszych lat. „Poetry Out Loud” cieszy dużym zainteresowaniem bydgoskich placówek przedszkolnych.

Na prowokujące pytanie, czy można uczyć po katolicku języka obcego, nie oburza się organizatorka Przeglądu, Katarzyna Burczyk: „(...) Uczyć po katolicku można czegokolwiek. Rzecz w tym, aby ten proces nie rujnował Bożego porządku. Jeśli na zajęciach języka angielskiego mówimy o rodzinie, to składa się ona z mamy-kobiety, taty-mężczyzny i dzieci. W centrum słownictwa dotyczącego Bożego Narodzenia jest Święta Rodzina a prezenty roznosi św. Mikołaj, który jest biskupem z wszelkimi, zewnętrznymi atrybutami tego urzędu. W starszych grupach i w czasie przedwielkanocnym, dzieci wiedzą, iż z Krzyżem nie mają nic wspólnego jakieś króliczki, czy zajączki. (...)”.

Wspierajcie ze wszystkich sił szkołę katolicką

Jubileusz 5-lecia działalności Przedszkola może skłonić także do refleksji natury ogólniejszej. XIX-wieczny apologeta Kościoła – ks. Félix Sardá y Salvany – szkole katolickiej przypisywał zasadniczą rolę w walce z dechrystianizacją. Pisał: „(...) Wspierajcie ze wszystkich sił szkołę katolicką, czynem i słowem, całym sercem i całą duszą. Szkoła katolicka stała się (…) jedynym pewnym mostem Wiary pomiędzy pokoleniami. (...)”.

Ogólne doświadczenie, w całości potwierdzone historią Bydgoszczy, prowadzi do wniosku, iż katolicka placówka przedszkolna okazywała się przez wieki niebezpieczną dla okupanta zewnętrznego i wewnętrznego: Prusacy pozwolili w 1900 roku osiedlić się w Bydgoszczy siostrom elżbietankom, ale nie wolno im było założyć ochronki, żadne przedszkola nie istniały w latach 1939-1945, a wkrótce po wyzwoleniu władza ludowa w szybkim tempie likwidowała przedszkola prowadzone przez zakony i zgromadzenia zakonne.

Jubilat zaprasza na swą stronę internetową (www.jadwiga-przedszkole.pl) dającą możliwość „wirtualnego spaceru” oraz posiadającą „Strefę rodzica”. Wspierajcie ze wszystkich sił Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej oraz inne bydgoskie, katolickie przedszkola.

Plurimos Annos!

Katarzyna Burczyk

Fot. E. Małachowski

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor