Inne 3 Jun 04:35 | Redaktor
Ewangelia na każdy dzień (3 czerwiec)

fot. pixabay

Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 3 czerwca. (Hbr 4,12) Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Pierwsze czytanie:

 (Syr 51, 12-20b)
Będę Cię wielbił, Panie, i wychwalał, i błogosławił Twojemu imieniu. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winogrona, rozradowało się nią me serce, noga moja wstąpiła na prostą drogę, od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległe wykształcenie. Postąpiłem w niej, a Temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn, zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznam wstydu. Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować Prawo; ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu.

Psalm:

Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11)

REFREN: Nakazy Pana są radością serca

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. ,
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,
słodsze od miodu płynącego z plastra.

 

Aklamacja (Hbr 4,12)
Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Ewangelia:

(Mk 11, 27-33)
Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: "Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?" Jezus im odpowiedział: "Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi". Oni zastanawiali się między sobą: "Jeśli powiemy: „Z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” Powiemy: „Od ludzi”. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: "Nie wiemy". Jezus im rzekł: "Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię".

Komentarze przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego:

 

Komentarz do pierwszego czytania

Księga Syracha kończy się hymnem pochwalnym na cześć mądrości. Hymn ten ma charakter autobiograficzny. Mędrzec przedstawia swoje doświadczenie życia, które jest wyrazem i poszukiwaniem Bożej mądrości. Dostrzega swoje życie w perspektywie wiary, otwierając się na niezgłębioną Bożą mądrość. Wspomina lata młodzieńcze, kiedy świadomie zaczął poszukiwać i zgłębiać sens życia w mądrości i modlitwie. Zatem prowadził dialog z Bogiem, poszukując prawdziwej mądrości. Jest pełen optymizmu i radości, że ta perspektywa jest drogą całego życia ku wieczności. Można zatem sobie uświadomić, że człowiek nieustannie wzrasta w Bożej mądrości i otwiera się na nieśmiertelność i nieskończoność. Dynamizm tej drogi nie ma końca, a zarazem jest wielkością człowieka, tak hojnie obdarzonego przez Boga. Mędrzec jest również świadomy swych błędów, które opłakuje z całego serca. Zrozumiał, że czystość serca i świętość postępowania są odpowiedzią na Bożą mądrość, a zrazem trwaniem i kroczeniem ku Bogu, ku jeszcze głębszemu i doskonalszemu zjednoczeniu w nieskończonej Bożej mądrości.

 

Komentarz do pierwszego psalmu

Fragment rozważanego Psalmu 19 jest uwielbieniem bliskości Boga. Bóg objawia się człowiekowi i daje się poznać. Tym objawieniem jest całe Prawo, które jest radością serca. Wszystkie nakazy Pana są drogowskazami w życiu. Bóg objawia się w swoim Słowie na kartach Pisma Świętego. Objawienie Boga obejmuje wszystkie aspekty życia. Bóg objawia swoją mądrość w Prawie. Bojaźń Boża jest jedyną słuszną drogą postępowania. Nadto sądy Pana są słuszne. Bóg objawia Siebie i swój zbawczy plan w Słowie Bożym, ukazując prawdziwą mądrość Bożą i Jego niezgłębione miłosierdzie

 

Komentarz do Ewangelii

Jezus z Apostołami jest w mieście świętym, Jerozolimie. Tam dochodzi do konfrontacji z przedstawicielami Sanhedrynu, czyli najwyższą radą sądowniczą i religijną ówczesnego Izraela. Są wśród nich arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi. Są te same grupy, o których wcześniej zapowiadał, że to oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom (Rzymianom) na ubiczowanie i ukrzyżowanie. Widząc znaki, jakie czyni Jezus, pytają o Jego autorytet, skąd ma władzę do takiego mówienia i działania. Na pewno nie otrzymał takiej misji od Sanhedrynu, więc teraz musi uznać nielegalność swego postępowania. W takim pozornym dialogu z Jezusem nie chodzi wcale o poznanie prawdy, lecz utrzymanie swego status quo, czyli władzy i autorytetu. Na zapytanie Jezusa o chrzest Janowy odpowiadają wymijająco, pragnąc wymusić na Jezusie uznanie ich autorytetu i zmusić Jezusa do rezygnacji z podjętej misji. Utrzymanie władzy i wpływów jest dla nich ważniejsze niż poznanie prawdy Bożej.

Komentarze zostały przygotowane przez ks. dr Leszeka Rasztawickiego

źródło: mateusz.pl

 

 (Hbr 4,12)
Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Módlmy się.

 (Hbr 4,12)
Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca

Red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor