Inne 18 May 06:17 | Redaktor
Ewangelia na każdy dzień (18 maja)

fot. pixabay

Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 18 maja. (J 16,7.13) Poślę Wam Ducha Prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy

Pierwsze czytanie:

 (Dz 28,16-20.30-31)
Gdyśmy przybyli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po trzech dniach poprosił do siebie najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: „Nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie popełniłem nic zasługującego na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara, bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany”. Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód.

Psalm:

 

(Ps 11,4-5.7)
REFREN: Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi

Pan w świętym swoim przybytku,
na niebiosach tron Pana.
Oczy Jego patrzą,
a powieki śledzą synów ludzkich.

Bada Pan sprawiedliwego i występnego,
nie cierpi Jego dusza miłujących nieprawość.
Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha,
ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.

 

Aklamacja (J 16,7.13)
Poślę Wam Ducha Prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy

Ewangelia:

 (J 21,20-25)
Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi, i powiedział: „Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi ? ”Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: „Panie, a co z tym będzie? ”Odpowiedział mu Jezus: „Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną”. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: „Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?” Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.

Komentarze przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego:

 

Komentarz do pierwszego czytania

Kończymy dzisiaj uroczysty obchód Okresu Wielkanocnego. Był to czas przemiany duchowej, wyrzekania się Szatana i grzechu, aby dawać czytelne świadectwo naszej przynależności do Jezusa. Przy pomocy łaski mamy zachowywać ducha Paschalnego w życiu i postępowaniu. Kościół przypomina o konieczności spowiedzi w czasie Wielkanocnym. Zachęca, byśmy się otworzyli na łaskę Chrystusa w Ofierze Paschalnej. Ta negacja staje się wielkim niezrozumieniem, a wręcz odrzuceniem miłości Chrystusowej, a w konsekwencji zamknięciem drogi zbawienia. Nie możemy być obojętni na miłość Chrystusa, bo tylko w Nim jest nasze zwycięstwo.
Święty Paweł w Rzymie dopełnia swojej misji i posłannictwa. Jego życie ziemskie zmierza ku kresowi. Była to bezgraniczna służba Ewangelii dla budowania wspólnoty Kościoła. Z całą odwagą i mocą przekonywania głosił Chrystusa. Jego świadectwo życia otwiera nową perspektywę życia Kościoła. Wraz z jego odejściem nie kończy się misja, ale rozpoczyna kolejny etap życia Kościoła, ubogaconego jego pięknym świadectwem. Misja głoszenia królestwa Bożego i nauczania o Jezusie ma swoją kontynuację w życiu i świadectwie każdego wierzącego. Nie możemy pozostać bierni i obojętni, ale stawać się kolejnym użytecznym ogniwem niesienia prawdy Ewangelii, by głosić Słowo Boże z odwagą i mocą przekonywania.

 

Komentarz do pierwszego psalmu

Psalm 11 uczy ufności wobec Boga. Ufność nie jest czymś abstrakcyjnym, ale konkretną drogą życia, które ma swe dopełnienie. Bóg, który przebywa na Syjonie, jest równocześnie Panem wszechświata. Nic nie umknie uwadze Boga. Zatem ci, którzy kochają przemoc i niesprawiedliwość, zostaną ukarani. Natomiast prawi ujrzą oblicze Boże. Zatem ufność jest zakorzeniona w Bożej sprawiedliwej zapłacie. Każdy otrzyma zapłatę sprawiedliwą według swego postępowania.

 

Komentarz do Ewangelii

Święty Jan daje czytelne świadectwo miłości Chrystusowej. Staje się kolejnym ogniwem niesienia prawdy Ewangelii. Jego życie jest kontynuacją i naśladowaniem życia Jezusa, dającym początek i łaskę Jezusa kolejnym pokoleniom. Taką misję mają rodzice i wychowawcy, wprowadzając kolejne pokolenia w prawdy wiary Chrystusowej. O, jakże istotne jest nasze świadectwo, by i inni uwierzyli w Jezusa. Umniejszanie powagi tego świadectwa, to ograniczanie działania łaski Jezusa. Bóg potrzebuje każdego z nas, tak jak potrzebował Apostołów, którzy zanieśli Jego Ewangelię aż na krańce świata. Dzisiaj jeszcze bardziej potrzeba tego świadectwa, nie tylko na krańce świata, ale u początków, tam, gdzie żyjemy i jesteśmy.

Komentarze zostały przygotowane przez ks. dr Leszeka Rasztawickiego

źródło: mateusz.pl

  (J 16,7.13)
Poślę Wam Ducha Prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy

Módlmy się.

(Ps 11,4-5.7)
Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor