Felieton 1 Oct 2019 | Redaktor
Zasady ochrony małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym - diecezja bydgoska

Jak czytamy na stronie Diecezji Bydgoskiej w naszym mieście w Zespole Szkół Katolickich Pomniku Jana Pawła II miało miejsce spotkanie kapłanów naszej diecezji, w którym brał udział o. Adam Żak SJ koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i dyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie. Spotkanie dotyczyło ochrony małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym.

Relację ze spotkania podaje diecezjalna strona wraz z opublikowanymi dokumentami dotyczącymi zasad ochrony osób małoletnich i bezradnych. W jednym z nich został podany wykaz osób duchownych wchodzących w skład tzw. zespołu prewencyjnego:

  • rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy,

  • dyrektor diecezjalnej Caritas,

  • dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy,

  • dyrektor Wydziału Katechetycznego kurii diecezjalnej, dyrektor Referatu Rodzin kurii diecezjalnej

  • Delegat Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezji bydgoskiej.

Przy okazji informujemy, że: duszpasterzem ds. pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom i wspólnotom kościelnym w diecezji bydgoskiej jest:

Ks. Wojciech Szukalski

ul. Łabiszyńska 20 86-061 Brzoza

tel. 608-877-872

e-mail: szukals@amu.edu.pl

Jak relacjonuje się dalej na stronie diecezji, podczas spotkania został odczytany dekret biskupa ordynariusza Jana Tyrawy zatwierdzający „Zasady ochrony osób małoletnich i bezradnych w diecezji bydgoskiej”. Oto jego treść:

Dekret

"Wśród ważnych zadań, za które odpowiada Biskup diecezjalny, a które mają na celu zabezpieczenie dobra wspólnego wiernych, w szczególności zaś ochronę dzieci i młodzieży, znajduje się danie właściwej odpowiedzi na przypadki ewentualnych nadużyć seksualnych wobec osób małoletnich, popełnionych przez duchownych w jego diecezji. Tego rodzaju stanowisko zobowiązuje do ustanowienia należytych procedur postępowania, by objąć opieką ofiary takich nadużyć, jak również by formować wspólnotę kościelną w celu ochrony małoletnich" (List okólny Kongregacji Nauki Wiary z dnia 3 maja 2011 r.)

Mając na uwadze wskazania Kongregacji Nauki Wiary oraz dokumenty Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym z dniem 28 września 2019 r.

zatwierdzam

Zasady ochrony osób małoletnich i bezradnych w diecezji bydgoskiej.

Zasady te, które przeznaczone są do stosowania we wszystkich parafiach, wspólnotach, stowarzyszeniach i dziełach diecezji bydgoskiej oraz innych organizacjach katolickich działających na jej terenie przez osoby duchowne, konsekrowane i świeckie podejmujące jakąkolwiek posługę wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych lub chorych, wchodzą w życie i stają się obowiązkowe od dnia 1 listopada 2019 r.

Podpisani:

Ks. Grzegorz Nowak - Kanclerz Kurii

Jan Tyrawa Biskup Bydgoski


Zasady ochrony osób małoletnich i bezradnych w diecezji bydgoskiej zostały opublikowane dalej na stronie diecezji bydgoskiej: TU

Znajdują się w nich m. in.: przepisy prawne prawa polskiego i wytłumaczenie czym jest Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; przepisy prawa kościelnego, w tym procedura postępowania w konkretnych przypadkach

Opisano także zalecenia, co należy zrobić, gdy ktoś dowiaduje się o obciążeniu duchownego albo innej osoby zarzutem o popełnienie przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, czy kiedy sam został ktoś oskarżony, albo gdy w środowisku zaczynają krążyć pogłoski o nagannym postępowaniu duchownego przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu.

W dokumencie czytamy także zasady dotycząc organizacji bezpiecznej opieki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, podstawowe zasady postępowania w pracy z małoletnimi, zasady obowiązujące w czasie wyjazdów z małoletnimi, zasady postępowania wobec wychowanków z niepełnosprawnością lub specjalnymi potrzebami wychowawczymi. Dodano także zasady względem korzystania z Internetu

Ponadto w dokumencie podane zostały wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące pomocy ofiarom, procedur postępowania oraz zasad formacji i profilaktyki.

Na koniec 'Zasad' została podana deklaracja końcowa, której treść przytaczamy poniżej:

Deklaracja końcowa

• Jako członkowie Kościoła bydgoskiego w naszym życiu i postępowaniu opieramy się na zasadach Ewangelii, traktując z należnym szacunkiem wszystkich ludzi, w pierwszym rzędzie tych, z którymi mamy bezpośredni kontakt.

• Jednoznacznie potępiamy, jako sprzeczne z zasadami życia społecznego i chrześcijańskiego, wszelkie akty przemocy: werbalnej, fizycznej lub psychicznej oraz przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu dokonywane wobec osób powierzonych naszej trosce i pozostających w jakiejkolwiek formie zależności od nas.

• Akty przemocy uznajemy za ciężkie i sprzeczne z prawem wykroczenia, domagające się jednoznacznych reakcji Kościoła, zaś ze strony winowajcy podjęcia wysiłku pokuty i naprawienia wyrządzonych krzywd.

• Z pokorą uznając powagę zła tego typu sytuacji i wyrażając ból z powodu słabości tych, którzy we wspólnocie Kościoła są naszymi braćmi i współpracownikami, stosujemy wszelkie środki mające na celu niedopuszczenie do powtórzenia się takich sytuacji w przyszłości. Nie odwracamy się od tych naszych braci i staramy się okazać im wszelką pomoc, o ile tylko, uznając własny grzech, z odpowiedzialnością podejmą się wysiłku nawrócenia. Pomoc tę traktujemy jako braterski gest wobec samych winowajców, a jednocześnie jako część działalności profilaktycznej mającej na celu uchronienie innych przed podobnymi zdarzeniami, do jakich mogłoby dojść w przyszłości.

• W sytuacji podejrzenia o popełnienie przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu naszym zadaniem jest doprowadzenie do wyjaśnienia każdego przypadku oraz ochrona i pomoc poszkodowanym. W tym celu, uznając naturalne prawo do obrony każdego oskarżonego, nie akceptujemy działań pozornych, mających na celu zbagatelizowanie i zatuszowanie sprawy, lecz dążymy do prawdy i w razie potrzeby do ukarania winowajcy oraz dołożenia wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości. Odcinamy się od postaw bierności i milczenia, a tym bardziej ukrywania sprawców tego typu krzywd.

• W potwierdzonych i udowodnionych przypadkach jakiegokolwiek przestępstwa na tle seksualnym stosujemy się do odpowiednich przepisów polskiego prawa oraz rozporządzeń Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski.

koniec dokumentu

źródło: Diecezja Bydgoska

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor