Felieton 23 Aug 2019 | Redaktor
On sam odkupi człowieka przewyższając w miłości braci

Psy i kundle [FELIETON]

Felieton 17 Dec 23:00

"Brat nie potrafi odkupić, odkupienia dokona inny człowiek; nie potrzebuje zanosić za siebie błagania ani zapłaty Bogu za swoje życie". A zatem "dlaczegóż miałbym się trwożyć w dniach niedoli".

Cóż bowiem może wyrządzić mi szkodę, skoro nie tylko nie potrzebuję odkupiciela, ale sam dla wszystkich jestem Odkupicielem. Oto innych wybawiam, czyż będę się lękał o siebie?

Oto wszystko czynię nowe; to zaś przewyższa nawet braterskie przywiązanie i miłość. Brat, z tej samej matki zrodzony, nie może wybawić, ponieważ dotknięty jest tą samą słabością.

Odkupi człowiek, ale Ten, o którym napisano: "Pan pośle im człowieka, który ich wybawi", Ten, który powiedział o sobie: "Usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który powiedział wam prawdę".

Lecz chociaż jest człowiekiem, któż Go może rozpoznać? A dlaczego nie pozna? Jak jeden jest Bóg, tak "jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus".

On sam odkupi człowieka przewyższając w miłości braci. Przelał bowiem za obcych swą krew, której nikt nie oddałby za brata.

Tak więc własnego ciała nie oszczędził, aby nas z grzechu wykupić: "wydał siebie na okup za wszystkich", jak to stwierdza Jego prawdomówny świadek, apostoł Paweł: "Prawdę mówię, nie kłamię".

Dlaczego zaś On jeden tylko wybawia? Bo nikt nie może dorównać Mu w miłości: swe życie oddaje za braci; nikt w niewinności: wszyscy bowiem poddani są grzechowi, wszyscy naznaczeni upadkiem Adama.

Odkupicielem jest Ten, kto nie podlega dawnemu grzechowi. Wiedzmy przeto, że człowiekiem tym jest Pan Jezus, który przyjął ludzką naturę, aby w swym ciele ukrzyżować grzechy wszystkich i własną krwią zmyć wyrok ciążący na wszystkich.

Powiesz jednak: Dlaczego się zaprzecza, iż brat może odkupić, skoro On sam powiedział: "Ogłoszę imię Twoje braciom moim". Otóż Jezus Chrystus odpuścił nam grzechy nie jako nasz brat, ale jako Bóg.

Napisane jest bowiem: "W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą". W Chrystusie Jezusie, o którym powiedziano: "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas". A zatem, kiedy zamieszkał w ciele, zamieszkał wśród nas jako Bóg, nie jako brat.

Z komentarza św. Ambrożego, biskupa, do Psalmów (Ps 48, 13-14)

źródło: LG

fot.: MK

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor