MP

Maksymilian Powęski

Maksymilian Powęski

 

E-mail: poweski@katolicka.bydgoszcz.pl