Michal Jedryka

Michał Jędryka

Redaktor Naczelny Tygodnika

 

E-mail: naczelny@tygodnikbydgoski.pl

Tel: 601670090